បកប្រែភាសា

Saturday, January 11, 2014

unlock iphoneវិធីដោះកូដនៅលើទូរស័ព្ទ IPhone ដោយប្រើ iTool Full Fix iPhone Lock

 ................................................................................................................................................មុននិងដោះកូដត្រូវ Jailbreak ជាមុនសិន បន្ទាប់មក សូមទាញយកកម្មវិធី ifunbox ឬ itools
ដើម្បីចូលទៅ Add afcadd2 ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងកាបញ្ចូល file Unlock
 ................................................................................................................................................
សំរាប់ ៖ iPhone  5,5c,5sLock AT&T ( 310170, 310380, 310410, 311180, 310560 )
សំរាប់ ៖  5 sprint   45403, 45404, 310120, 44020, 44050( 310120_ID89011201, 310120_GID2-01,310120_GID2-02, 310120_GID2-03, 310120_GID2-A1, 310120_GID2-A2 )
ទីតាំង ៖  system>library>carier bundles>Iphone  >carrier.plist > SupportedSIMs 
ឬអាចចូលទៅកាន់ ៖ mobile -> library -> preferences -> com.apple.appsuppor t.plist
 ................................................................................................................................................
ខ្ញុំបានសាកល្បងដោយជោគជ័យ 100% 5,5c,5s AT&T, 5 Sprint
  ................................................................................................................................................
copy file  /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework
reboot

 ................................................................................................................................................
1.ទូរស័ព្ទ iPhone 5, 5s ប្រភេទ AT&T   : http://www.mediafire.com/download/k1...lt.phoneformat 
2.ទូរស័ព្ទ iPhone 5 ប្រភេទ Sprint          :http://www.mediafire.com/download/h7...lt.phoneformat
3.ទូរស័ព្ទ iPhone 
5, 5s ប្រភេទ Sofbank    : http://www.mediafire.com/download/03...bn/Default.rar
4.ទូរស័ព្ទ iPhone 
  5, 5s ប្រភេទ AU            : http://www.mediafire.com/download/91...lt.phoneformat
 ................................................................................................................................................

.ចុចបើក iTools ​យកពាក្យ /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework/, copy fileDefault.phoneformat
Ad Options
Ads by Video PlayerAd Options

1 comment: