បកប្រែភាសា

Saturday, January 11, 2014

khmer for ios»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»                     
How to install font khmer for iphone ipod & ipad for ios selection * ( deb file )
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
របៀបតំឡើង ខ្មែរនៅលើ IOS All ដោយមិនប្រើ អីនធើណេត ៖
១.ចុចបើក iTools បន្ទាប់មកច្រើសរើសយកពាក្យ Filesystem » Cydia
២.ទាញយក Font khmer ដាក់ចូលក្នុង Cydia ហើយធ្វើកាបិតបើកទូរស័ព្ទ ១ដង់ ទៅ ២ ដង់ 3 ដង់ ហើយជាកាស្រាច​ សូមអគុណ ។
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
..................................................................................................................
( ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច ) ប្រាំជួរ របស់ 4Khmeriphone ) Full 100%
..................................................................................................................
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
..................................................................................................................
  1. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 4 & iPod IOS 7+
..................................................................................................................
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 7 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
..................................................................................................................
2. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 5S IOS 7+
..................................................................................................................
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 7 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
..................................................................................................................
3. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPad All IOS 7+
..................................................................................................................
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 7 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
..................................................................................................................
5. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone & iPod All IOS 6+
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 7 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
...................................................................................................................
..................................................................................................................
6. ពុម្ពអក្សរខ្មែរ និង ក្តាចុច សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPad All IOS 7+  
..................................................................................................................
សូមអគុណធំៗ ដល់អ្នកដែលបង្កើត មីនុយខ្មែរសំរាប់ IOS 6 .0.xសំរាប់ទូរស័ព្ទ Apple
...................................................................................................................
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

No comments:

Post a Comment