បកប្រែភាសា

Tuesday, December 24, 2013

Khmer font Keyboad And kmFix On IOS7

ក្រុម 4KhmeriPhone បាន បានបញ្ចេញពុម្ភអក្សរខ្មែរ ក្ដារចុចសម្រាប់ iPhone និង kmFix សម្រាប់ iOS 7 ទៅក្នុង cydia repo របស់ខ្លួនគឺ http://4khmeriphone.com/sp ហើយ ។
  • ពុម្ភអក្សរខ្មែរយូនីកូដ សំរាប់ iOS 7 ឈ្មោះ  iOS 7+ Khmer Fonts
  • ក្ដារចុចខ្មែរ ៥ជួរសំរាប់ iPhone iOS 7ឈ្មោះ  iOS 7+ 5 rows iPhone Keyboard ។ ក្ដារចុចនេះមិនអាចប្រើបាននៅលើ iPhone 5S ទេ ។
  • kmFix សំរាប់ iPhone និង iPad iOS 7 និង ជាកញ្ចប់សំរាប់កែតម្រូវការកំណត់ Khmer Regional Setting និងប្រតិទិន: ឈ្មោះ  iOS 7+ kmFix
កំណត់សំគាល់៖ ជាការល្អដក font profile ចេញ
របៀបបញ្ចូល cydia repo 4khmeriphone.com/sp
១.  ចូលទៅ cydia
២. ចូលទៅ Manage
៣.  ចុចលើ Edit
៤.  ចុចលើ Add
៥.  បញ្ចូល cydia repo 4khmeriphone.com/sp
៧.  ចុចលើ Add Source
របៀបតម្លើងពុម្ភអក្សរខ្មែរ iOS 7+ Khmer Fonts
១.  ជ្រើសរើស iOS 7+ Khmer Fonts រួចចុច Install
២. បន្ទាប់ពី Install ចប់ ចុច restart SpringBoard
៣.  ចប់ការតម្លើងពុម្ភអក្សរខ្មែរ
របៀបតម្លើងក្ដារចុចខ្មែរ iOS 7+ 5 rows iPhone Keyboard
១.  ជ្រើសរើស iOS 7+ 5 rows iPhone Keyboard រួចចុច Install
២. បន្ទាប់ពី Install ចប់ ចុច restart SpringBoard
៣.  រួចចូលទៅ Settings –> General  –> Keyboard –> Keyboard  –> Add New Keyboard …
៤.  ជ្រើសរើសឈ្មោះ៖ ក្ដារចុចខ្មែរ
៣.  រួចរាល់អាចប្រើបាន
ក្នុងករណីតម្លើងរួចតាមចំណុចខាងលើ មើលមិនឃើញមានក្ដារចុចខ្មែរ សូមចូលទៅ cydia ម្ដងទៀត រួចតម្លើង mobile substrate ពី cydia ។
របៀបតម្លើង iOS 7+ kmFi
១.  ជ្រើសរើស iOS 7+ kmFix រួចចុច Install
២. បន្ទាប់ពី Install ចប់ ចុច restart SpringBoard
៣.  រួចចូលទៅ Settings –> General  –> International–> Regional Format
៤.  ជ្រើសរើសឈ្មោះ៖ Khmer (Cambodia)
៣.  រួចរាល់អាចប្រើបាន
បើសិនជាមានសំណួរសួមសាកសួរនៅទំព័រ Facebook របស់ក្រុម 4KhmeriPhone: https://www.facebook.com/4khmeriphone
ពីក្រុម 4KhmeriPhone


សូមចូលទៅកាន់ http://4khmeriphone.com/?p=1518 សំរាប់ការណែនាំអំពីរបៀបបញ្ចូលពុម្ភអក្សរខ្មែរនិងក្ដារចុចខ្មែរសំរាប់ iOS7 .

ចំណាំៈ ប្រសិនទូរស័ព្ទរបស់អស់ថ្ម ឬ Reboot (បិទរលត់ភ្លើង បើកឡើងវិញ) សូមចូលទៅកាន់ Cydia -> Manage -> Package -> Mobile Substrate -> Modify -> Reinstall ។ ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲក្ដារចុចខ្មែរដំណើរការឡើងវិញ។

ចំណាំៈ iPhone 5s មិនទាន់ប្រើក្ដារចុចខ្មែរនៅឡើយទេ សូមរង់ចាំក្រុម Jailbreak Evasi0n អភិវឌ្ឍន៏ និងកំណែរ MobileSubstrate ឲដំណើរការជាមួយ iOS 7 64bit របស់ iPhone 5s សិន។
ក្រុម 4KhmeriPhone បានបញ្ចេញពុម្ភអក្សរខ្មែរ ក្ដារចុច និង kmFix សម្រាប់ iOS 7 | 4KhmeriPhone
4khmeriphone.com
ក្រុម 4KhmeriPhone បាន បានបញ្ចេញពុម្ភអក្សរខ្មែរ ក្ដារចុចសម្រាប់ iPhone និង kmFix សម្រាប់ iOS 7 ទៅក្នុង cydia repo របស់ខ្លួនគឺ http://4khmeriphone.com/sp ហើយ ។

No comments:

Post a Comment