បកប្រែភាសា

Tuesday, August 2, 2016

[កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ]: iOS10 SkinPack សម្រាប់ Windows 7/8/8.1/10

កំណែថ្មីនៃ iOS10 SkinPack  គឺមាននៅទីនេះឥឡូវនេះ! បទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតនៃ iOS10 SkinPack  នៅក្នុង Win7/8/8.1/10. នៅក្នុងកំណែថ្មីនេះ យើងបាន Update ផ្នែកជាច្រើននៃកញ្ចប់, ឥឡូវនេះកម្មវិធីដំឡើងនេះមិនចាំបាច់ Restart ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows របស់អ្នក ហើយវានឹងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Win7/8/8.1/10 ទៅ iOS10 គ្រាន់តែនៅក្នុងប៉ុន្មាននាទី, យើងជួសជុលកំហុសទាំងអស់ និងបញ្ហានៅក្នុងកញ្ចប់ និងធ្វើឱ្យទាន់សម័យជាច្រើន, សង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តកញ្ចប់ថ្មីនេះនិងរីករាយជាមួយវា!
password: skinpacks.com

ទំហំឯកសារ: 45.20MB
ទាញយក iOS10 SkinPack សម្រាប់ Windows 7/8/8.1/10 នៅទីនេះ

No comments:

Post a Comment