បកប្រែភាសា

Tuesday, September 10, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ Experia ST23I 4.0.4 full khmer

ឯកសាដែត្រូវមាន
01.firmwaredown
03.khmer fontdown
II-វិធីធ្វើ
1- go to setting tick debug and unkwon source
2- Open Unlockroot.exe >Click Root finnish reboot and find supersu     នៅក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកបើមានបានន័យថា Rootបានសម្រេចហើយ
3- Intsall root explorer.apk to phone 4-copy fonts to cystem font Replace font  reboot Finnishរបៀបខាងលើនេះសម្រាប់ ICS 4.0.4​ kennel 11.0.A.2.10.  តែប៉ុណ្ណោះ

តំឡើងkeyboad តាមតម្រូវកា

No comments:

Post a Comment