បកប្រែភាសា

Tuesday, September 10, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ Experia​ W8-X8:E16-E15​ full khmer ងាយៗ

ឯកសាដែត្រូវមាន
01.firmware 2.1
02.flashtooldown
03.khmer menudown
II-វិធីធ្វើ
01.ជាដំបូងអ្នកត្រូវតែ Root ទូរសព្ទ័ Sony Ericsson Xperia X8 សិន តាមរយះflashtool​ 6.8.0
02,បន្ទាប់មក ធ្វើការដំឡើង xRecovery​ តាមរយះ​ .flashtool 6.8.0
03.copy khmer menu to sdcard -turn of -and turn on by press keyback untill in to recovery-choos zip from sdcard-install zip from sdcard-yes-reboot -ok
តំឡើងkeyboad តាមតម្រូវការ


-សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង


សំណាងល្អ.....

1 comment: