បកប្រែភាសា

Saturday, April 2, 2016

របៀបដំឡើងជំនាន់Galaxy SII korea M250s/k/L ទៅកាន់International I9100 Official JB and Full Khmer Unicode

I-ឯកសារដែលត្រូវមាន
     1- Odin  Download
     2- Firmware 
      Part1   Download 
      Part2   Download 
      Part3   Download
      Part4   Download 
    3- Root Explorer Download 
    4- Font unicode  Download 
II - របៀបអនុវត្ត
 1- Open odin
  - Pit > emmc_EXT4_16GB.pit
  - PDA > CODE_I9100XXLSJ.tar
  - Phone > MODEM_I9100XXLS6
  - CSC > CSC_HOME_OXX_I9100OXXLS1
 2- Boot to Download mod and connect to PC (see yellow usb port)
 3- Click Start to run (Pass) Reboot Phone
 4- Root and CWM 
  - Open Odin > PDA > Find Root File(3)
  - Boot to Download mod and connect to PC (see yellow usb port)
  - Click Start to run (Pass) Reboot Phone
 5- Intsall Khmer unicode 
  - Copy Font khmer uniocde (4) To Phone 
  - Boot To CWM and Flash Font khmer unicode 
  - Reboot Finish 
 បញ្ចាក់  ៖ បើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយខ្ញុំបាទមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ

No comments:

Post a Comment