បកប្រែភាសា

Tuesday, December 29, 2015

Starus NTFS Recovery v2.4


បាត់ឯកសារនៅក្នុងFlasចង់បានមកវិញដែលទេ? កម្មវិធិមួយនេះអាចជួយអ្នកបាន ! តែមិនបាន 100% ទេណា ! កុំសាកលុបលេងណា!
Title: Starus NTFS Recovery v2.4
Version: 2.4
Type: PC
Language of interface: EN
Supported OS:
Developer:
Crack: 

Description: Recover data from NTFS-formatted volumes with Starus NTFS Recovery! Featuring high-performance carving algorithms, Starus NTFS Recovery can reliably undelete individual files or restore all information from terabyte-sized partitions even if your disk has been formatted or repartitioned. Starus NTFS Recovery employs some of the most advanced and innovative data recovery algorithms available on the market up to this day.
System requirements:

No comments:

Post a Comment