បកប្រែភាសា

Tuesday, December 29, 2015

KMS Activator Ultimate 2016 v2.7 Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 គឺជាកម្មវិធី Activate សម្រាប់ Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10. វាជាកម្មវិធី Activate ដែលមាន សុវត្ថិភាពដោយមានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធឯកសារ.

វាអាច Activate

• Windows Vista Business/N/Enterprise/N
• Windows 7 Professional/N/Enterprise/N
• Windows 8 All Editions
• Windows 8.1 All Editions
• Windows 10 Technical Preview All Editions
• Office 2010/2013 /2016 All Editions
• Windows Server 2008/Standard/Datacenter/Enterprise/2008R2
• និងដ៏ទៃទៀតជាច្រើន


តម្រូវការ
Net Framework 2.0
ការតភ្ជាប់ Internet (ដើម្បី Update KMS online server សម្រាប់ដំណើការ)

តើមាន​អ្វី​ថ្មី
* Windows Vista Bussines/Enterprise
* Windows 7 Professional/Enterprise
* Windows 8/8.1/10 ទាំងអស់
* Office 2010/2013/2016 Preview
* Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016
* បានជួសជុលសម្រាប់កំហុសទាំងអស់.
ទំហំឯកសារ: 18.8MB
ទាញយក KMS Activator Ultimate 2016 v2.7

No comments:

Post a Comment