បកប្រែភាសា

Tuesday, December 29, 2015

PC USB


សម្រាប់បងៗដែល ពិបាកនិងដឹងថា usb error លើ driver ដែលធ្វើអោយកុង គាំង pc បងៗប្រើ កម្មវិធីនេះ USB Deview បាន ដោយពំុចាំបាច់ដក ដោតខ្សែរ usb ហើយអោយយើងដឹងថា usb ណាដើរ usb ណាមិនដើរ

សាកប្រើលរទៅបងៗ
កំណត់ចំណាំ :
នៅលើ toolbar កម្មវិធីមានប៊ូតុងចុច មាន ក្រហម បៃតង និង ខៀវ
ពណ៌ក្រហម : បញ្ឈប់ដំណើរការ = Disable (ផ្តាច់)
បៃតង : ដំណើរការ = Enable (តភ្ជាប់)
ខៀវ : ផ្តាច់ហើយភ្ជាប់វិញ Disable+Enable (ផ្តាច់ភ្ជាប់ automatic)
This Link download (មិនមែនជា File តម្លើងទេ = Open Use) :

No comments:

Post a Comment