បកប្រែភាសា

Friday, November 22, 2013

ផ្តាច់កូរ៉េនិង​តម្លើង​ខ្មែរ​យូនីកូដ​នៅលើ LU6200 (Jelly Bean 4.1.2)


File សំរាប់​ Root & Recovery


ទាញយក file ខាងក្រោម៖6200-tool.zip


បន្ទាប់មក​បើក file TPSparkyRoot.bat នៅក្នុង folder ROOT142


សំរាប់ recovery គឺត្រុវបើកfile 刷机.bat នៅក្នុង folder REC142


មុន​នឹងធ្វើកុំភ្លេចបើក USB Debugging ផង។


បើ​សិន​ជាគ្មាន driver ទាញយក USB Driver

No comments:

Post a Comment