បកប្រែភាសា

Friday, November 22, 2013

របៀបដាក់ខ្មែរយូនីកូដលើ SONY ដែលដំនើការលើANDROID JellyBean

របៀបដាក់ខ្មែរយូនីកូដលើ SONY ដែលដំនើការលើANDROID JellyBean
ដំបូងត្រូវRootសិន
ទាញយក Khmer TTF http://www.4shared.com/android/nwxzwTEA/Khmer_TTF.html
ទាញយក Ifont http://www.4shared.com/android/mcLzXWor/iFont.html
តំលើង KHMER TTFហើយនឹងIfontទៅក្នុងទូរសព្ទ័បន្ទាប់មកបើកIfontនៅក្នុងទូរសព្ទ័រើសយកពាក្យInstallហើយរើស
យកKhmer ហើយrebootម៉ាស៊ីនមួយទៅOK ហើយ
Khmer TTF.apk
www.4shared.com
Khmer TTF.apk-4shared.com

No comments:

Post a Comment