បកប្រែភាសា

Saturday, July 23, 2016

[កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ]: KEYS សម្រាប់ ESET, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira (កក្កដា ២០១៦)ប្រមូលផ្ដុំ Key សម្រាប់កម្មវិធីកំចាត់មេរោគដែលពេញនិយម: ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira!

សេចក្តីណែនាំអំពីការដំឡើង:

ESET NOD32

For 4-8 version
1. Open the main window of ESET
2. Press the key combination “Ctrl + U”, which will open a window “license Information”.
3. Enter user Name (Username) and Password (Password)
4. Then click “OK”

For 9 version
1. Open the antivirus window by clicking in the lower right corner of the screen with the left mouse button on the icon ESET.
2. Select the “help and support” and click “Activate product”.
3. Copy the 20 digit license key in format XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.
4. Insert the key in the special field of antivirus and click “Activate”.
Note: “username and password”, which is used to activate 4-8 version can be converted into a license key and use to activate 9 version. To do this, go to the website https://my.eset.com/convert fill out the fields and get the generated key.

Kaspersky

KIS/KAV 2012-2013
1. Go to the menu “license Management”, it is in the lower right corner of the main window antivirus. Then remove the current key by clicking on the red x next to its description. Then click the “Enter activation code”
2. In the next window, enter one of these activation codes:
– 3G79H-74355-DBPC8-4VX4Y
– BR64D-DPWME-41E31-XDMY4
– YY15F-TUMV3-6RPPK-2KV3Q
– 22222-22222-22222-2222U
Next, unplug your computer from the Internet (you can just pull out the network cable from the system unit)
Then click “Next”
3. Once antivirus could not connect to the server on the Internet, it will display a window in which You need to click the “Browse” button. In the window that appears, you must select the appropriate key file. Then click “Next”
4. If everything was done correctly, You should see information about successful activation.

Avast

For Windows XP
1. Disable self-protection module and replace the license file at the address
2. For avast! 5: “C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Alwil Software\Avast5”
2. For avast! 6 – 10: “C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVAST Software\Avast”
3. Enable self-protection module avast!

For Windows Vista, 7, 8
1. Disable self-protection module and replace the license file at the address
2. For avast! 5: “C:\ProgramData\Alwil Software\Avast5”
2. For avast! 6 – 10: “C:\ProgramData\AVAST Software\Avast”
3. Enable self-protection module avast!

avast! Free Antivirus 5 – 10
1. Right-click the tray icon, and select “registration Information”
2. Locate and tap the “Offline Registration”
3. Now click “Enter license code”
4. Insert the key into the form field and click “ok”

Dr.Web

1. On the taskbar in the system tray, near the clock, find and click on the icon of the antivirus.
2. In the menu that appears, select “License or license Manager > license Manager”.
3. In the resulting window You’ll see information about the current license, then click on the “Get new license” > “Other types of activation > Specify the path to the file on disk” and click “Next”.
4. You will see in the program window information about a successful license activation. Click the “finish” button
5. The updated key can now close the window of the license Manager.

Avira

1. Open the program window and select the menu item “help”
2. In the drop-down menu select “license Management”
3. In the opened window looking for the words “I already have a valid license file”
4. Click on the link “license file”
5. Show the program where lies the key.
6. Rejoice in the successful activation.

ទំហំឯកសារ: 979KB
ទាញយក KEYS សម្រាប់ ESET, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira [កក្កដា ២០១៦] នៅទីនេះ

No comments:

Post a Comment