បកប្រែភាសា

Monday, July 1, 2013

HOW TO ROOT XPERIA SOLA AND INSTALL CWM RECOVERY

Sony-Ericsson-XPERIA-Arc-cwmI. របៀបRoot

1. ចុចទីនេះដើម្បីទាញយករួចពន្លាវា(Extract files)
2. Extract files from the archive to your Desktop.
3. បើកUSB
debuggingដោយចុច Menu>>Settings>>Developer options>>USB debugging​
4. ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយកំព្យូរទ័រ

5. ចុច double-click on RunMe.bat ដែលបានពន្លា
6. ជ្រើសយក​1
7. ជ្រើសយក Root 
8. ធ្វើតាមការណែនាំនៅលើផ្ទាំងកម្មវិធី
9.check Superuser in your phone if have on menu is Done!!

II. តម្លើង ClockworkMod Recovery  Sony Xperia Active:

1. ចុចទីនេះដើម្បីទាញយករួចពន្លាវា(Extract files)
2. បើកUSB debuggingដោយចុច Settings > Applications > USB Debugging (ប្រសិន Android 2.3) ឬ going to Settings > Development (Android 4.0) and ticking the USB Debugging .
3. ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយកំព្យូរទ័រ 
4. ចុច double-click on Recovery x ដែលបានពន្លា
5. ជ្រើសយកSony Ericsson ពីក្នុងBrand  ជ្រើសយក Xperia Active ពីក្នុងDevice ជ្រើសយក Recovery​
ចុច CWM Recovery 5.0.2.7 (Android 4.0)រួចចុចNext
6.រងចាំRecovery X 2 or 3 នាទី

No comments:

Post a Comment