បកប្រែភាសា

Monday, July 1, 2013

HOW TO ROOT SAMSUNG SGH-I997R GALAXY S INFUSE 4G OS GIGERBREAD AND INSTALL KHMER UNICODE

I.តំរូវការ
1. firmware I997UCLB3-CWM-root-deodex.rar.(ទាញយករួចពន្លាវា)
2. Update.zip  (ទាញយករួចចំលងចូលម៉េម៉ូរី)
3. Custom rom JB 4.2.2  (ទាញយករួចចំលងចូលroot folderដែលនៅក្នុងម៉េម៉ូរីកាត)
4.Google apps.zip (ទាញយករួចចំលងចូលroot folderដែលនៅក្នុងម៉េម៉ូរីកាត)
5. Driver Windows 32-bit (x86)  | Windows 64-bit (x64) (តម្លើងដាក់កំព្យូរទ័រ)
6.Odin (ទាញយករួចពន្លាវា)
4. Khmer full JB.zip (ទាញយករួចចំលងចូលម៉េម៉ូរី)

II. អនុវត្ត Rooting&CWM


1. ទាញយFirmware I997UCLB3-CWM-root-deodex.rarរួចពន្លា
2. សេរ៉េ Usb Enable debugging mode​​(Setting>developer options) &Enable unknow
3. បិទទូរស័ព្ទ( no connect phone to pc)
4. Boot in to recovery ចុចបូ៑តុងបន្ថែមសំឡេង​បន្ថយសំឡេង បន្ថយសំឡេង+power(ពេលតែមួយ)​ ពេលស្កិតក្នងrecovery សូមដកដៃចេញទាំងពីរបូ៑តុង
5. in recovery សូមធ្វើការwipe all user data&wipe cache theb reboot your phone.
6.បើកកម្មវិធីOdin
7.ដោះថ្មចេញពីទូរស័ព្ទ-->ភ្ជាប់វាទៅនឹងកំព្យូរទ័រដោយខ្សែរusb-->ដាក់ថ្មចូលទូរស័ព្ទវិញ-->ចុចបូ៑តុងបន្ថែមសំឡេង​បន្ថយសំឡេងដើម្បីឲទូរស័ព្ទស្ថិតក្នុងdownload mode (ត្រង់ចំនុចID comមានពណ៌លឿងឬត្រង់ចំនុចmessage លេចចេញអក្សរadded បានន័យថាស័ព្ទបានភ្ជាប់ជាមួយកំព្យូរទ័ររួចហើយ)។

8.ចុចOdin.exe-->PDA-->I997UCLB3-CWM-root.tar-->start ទូរស័ព្ទនឹងដំនើរការតម្លើងរួចរីស្តាតដោយខ្លួនវា។
9.បន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទរីស្តាតសូមដកខ្សែរUSBចេញរូចបិទទូរស័ព្ទម្តងទៀត
10.Reboot to Clockwork mod (ដោយចុចបូ៑តុងបន្ថែ+power+menu)-->Apply update from SD card-->update.zip-->yes-->go back--> reboot yr phone.

III. ការតម្លើងទៅកាន់កំរិត4.2និងពុម្ពអក្សខ្មែរ
1.ទាញយកcustom rom និង​Google apps  Khmer full JB.zip &  MultiLing Keyboard 
 រួចចំលងចូលfolder rootដែលស្ថិតក្នុងម៉េម៉ូរីកាតរឺម៉ាស៊ីន
2.បិទទូរស័ព្ទ( no connect phone to pc)
3.boot to clockwork mod (ដោយចុចបូ៑តុងបន្ថែ+power+menu)
4.សូមធ្វើការwipe all user data,wipe cache &wipe dalvik cache -->install zip from sd card -->choose zip from sd card
-->cm10.1(ដែលបានទាញយកនៅចំនុច1)បន្ទាប់ពីតម្លើងហើយសូមgo back រួចចុចinstall zip from sd card -->chose zip from sd card -->gapps.zipបន្ទាប់ពីតម្លើងហើយgo back -->ចុចinstall zip from sd card -->chose zip from sd card
-->khmer full JB.zipបន្ទាប់ពីតម្លើងហើយgo back -->reboot yr phone.
5.ចុងបញ្ចប់គ្រាន់តែinstall MultiLing Keyboardដាក់ទូរស័ព្ទរួច-->go to Setting--> Language & Keyboard 
--> Tick on MultiLing Keyboard => Choose MultiLing Keyboard Setting-->Language twice-->Tick ភាសាខ្មែរ

ចំណាំ​::: Kie មិនដំណើរការទេនៅក្នុងរូមនេះ។

* I'm not responsible with yr own risk.

បានដកស្រង់ចេញពីxda-developer

1 comment: