បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

How to Root Galaxy Note II N7100 V 4.1.1+Khmer Unicode

*លោកអ្នកត្រូវការ:
វិធី Root:

1 : ចូលទៅកាន់ Setting > Developer Options > USB Debugging (Tick)

2 : Boot ចូលទៅក្នុង Download Mode ត្រូវបិទទូរសព្ទ័ ហើយ Press and Hold Volume Down Button+
Power Button + Home Button ។ បន្ទាប់មកវានឹង boot ទៅផ្ទាំងខ្មៅមួយដែលមាន Message 
អោយយើងធ្វើការ Press Volume-Up Button to Continue

3 : ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ USB wire និងបើកកម្មវិធី Ordin នៅលើ Computer

4 : ចុច PDA Button ដើម្បី browse ទៅរក cwm6-root-note2 រួចចុច Open
ចុច Start Button នៅលើកម្មវិធី Ordin ជាការស្រេច ។

ដំឡើងខ្មែរយូនីកូដ

1 : copy Khmer full 4.1.1 ទៅ internal SD card

2 : ដំឡើង Khmer full 4.1.1 តាម CWM:បិទទូរសព្ទ័ ហើយចុច Home button +Power button+ volume Up button ស្របពេលតែមួយអោយជាប់ ពេលឃើញ Samsung Galaxy Note II logo ត្រូវឈប់ចុចប៊ូតុងទាំងអស់ បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ CWM-6 ប្រើ volume up និង volume down ធ្វើការរំកិល.

3 : install zip from SD card > choose zip from internal SD card ស្វែងរក Khmer full 4.1.1 ដែលអ្នកបានCopyទុក ហើយ install the Khmer full 4.1.1 then reboot ជាការស្រេច ។

****បញ្ចាក់ កម្មវិធី S Note អត់ទាន់ Full ទេ ក្រៅពីនេះ Full ទាំងអស់ All system ****

*បញ្ចាក់បើកុំព្យូទរ័របស់អ្នកមិនទាន់មាន samsung driver ទេ សូមទាញយកនៅទីនេះ http://www.4shared.com/rar/pwHSxMIX/samsung_usb_driver_for_mobile_.html

No comments:

Post a Comment