បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ LG-SU660 khmer fullទាញយកនៅទីនេះ   down   
ពន្លាហ្វាល់ដែលបានទាញយកដាក់លើ destop 
  បើក flashtool បុកជាមួយ firmware v10 kdz ដែលបានទាញយក 
 ដំឡើង unlockroot ដែលទាញបាន 
 root ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ unlockroot ដែលបានដំឡើងរួច 
 ដំឡើងAPX DRIVER បិទទូរស័ព្ទចុច volume up and volume down connect usb រ៉ាយឃ្លីកលើម៉ាយកុំព្យូទ័រ->manager->apx driver->ជ្រើសយកapx driver លើ destop ដែលទាញបាន 
 បើក cwm su660 ->install recovery bat->ម៉ាសីនរីស្តាតចូលrecovery mod 
  បើកcm10.1 copy power c10.1 and gapps ដាក់ម៉េម៉ូរីកាត 
 install zip from sd card (power cm10.1 and gapps) factory reset and reboot 
#
សូមទទួលខុសត្រូវរាល់កាឬខូចខាតដោយខ្លួនឯង

No comments:

Post a Comment