បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ SHV-E160S Fix korea 4.1.2
FlashជាមួយOdinតែម្តងមានខ្មែរស្រាប់
odin1.85 ទាញយក
firmware​ ទាញយក
khmer jb ទាញយក

សំរាប់Keyboadសូមទាញយកពីplay store

5 comments: