បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ​ Experia x8ឯកសារដែរត្រូវមាន
01.Firmware 2.1
02.MiniCM10-4.1.0-shakira.zipdown
03.libskia .sodown
04.Nokora.ttfdown
05.rootExplorer.apkdown
06,flashtool-0.6.8.0
របៀបតំឡើងភាសាខ្មែរ
1-ធ្វើការ root វាតាម flashtoolនៅពេលដែរ root បានសម្រេចអ្នកនឹងឃើញ SuperUser
02.តំឡើង recovery​ ដើម្បី​ install room MiniCM10-4.1.0-shakira.zip
03.ដើម្បីចូល recovery បិតទូរស័ព្វឲរលត់ហើយចុចបើកមកវិញដោយចុច​ power ហើយចុចបេតុង​ back រហូតវាចេញ recovery-fastory reset/wipe caoch-wipe data
04.យក install zip from sdcard-schoos zip from sdcard-MiniCM10-4.1.0-shakira.zip-yes-reboot
05.copy font Nokora.ttf to system -font.copy libskia .so to system -lib-by rootexplorer-
តំឡើង phrum keyboad ជាការស្រេច

No comments:

Post a Comment