បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

តំឡើងហ្វុនខ្មែរលើX10i v2.3.3

***តំរូវការ:***របៀបធ្វើ:

-flash to V2.3.3 (install flashtool in c drive - copy firmware 2.3.3 to firmware folder in flashtool-បើកflashtoolមានសញ្ញាដូចរន្ទៈ រួចចុចលើរូបរន្ទៈ យក flashmode-ok-power off phone ចុចប៊ូតុងbackអោយជាប់រួចដោតឌុយusbទៅកុំព្យូទ័រ រួចលែងប៊ូតុងbackវិញ រង់ចាំប្រហែល 5នាទី វានិងflash ចប់)  យើងបានV2.3.3.

-ប្រើSRSRoot ដើម្បីរូត-បើក usb debugging and unknown sources ដោតឌុយusbទៅកុំព្យូទ័រ យកពាក្យ Root Device (all methods) រង់ចាំ១ភ្លែតវានិងរូតបានសំរេច អ្នកប្រើប្រាស់ជាន់ខ្ពស់និងមានវត្តមានលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ

-ប្រើ Root explorer ដើម្បីចំលង ហ្វុន nokora ទៅដាក់ system-font រួចចាកចេញ

-ប្រើ custom font changer-local font-nokora-reboot  ជាការស្រេច

បញ្ជាក់: អត់ពេញក្នុងវេបនិងហ្វេសប៊ុក  ក្រៅពីនេះពេញទាំងអស់

No comments:

Post a Comment