បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

Xperia Go ST27i Full Khmer Unicode

របៀបដំឡើងRoot+Font Khmer Unicode Xperia_Go_ST27i_6.1.1.B.1.1.0 ICS 4.0.4


I-ឯកសារដែលត្រូវមាន 1-Root with restore V30   http://www.4shared.com/zip/QAfiXySw/Root_with_restore_V30.html 2-Root Explorer  http://www.4shared.com/android/v4xg-49z/re_online.html 3-Font Khmer Unicode    http://www.4shared.com/archive/YzJtkm_m/fonts_Xperia_2012_.html **សម្រាប់អ្នកមិនមែននៅលើជំនាន់នេះអាចដំឡើងបានដោយទាញយក Firmware   http://teocomi.com/d/Xperia_Go_ST27i_6.1.1.B.1.1.0_Sony.ftf       Flash Tool   http://www.filecrop.com/81792864/index.htmlII- របៀបអនុវត្ត 1- Tick USB Debug And Unknown Source  2-  ពន្លាតឯកសាទី 1 click RunMe.bat > type 1 > Enter (when finish reboot find super user in ur phone) 3- ដំឡើងកម្មវិធី Root Explorer ចូលទូរស័ព្ទ  4- ពន្លាត Font (ឯកសារទី៣) copy to sd card 5- ប្រើ Root explorer copy font (sd card) to system > Font > Past > reboot

No comments:

Post a Comment