បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

ខ្មែរយូនីកូក All for Iphone.Ipod.Ipad.....free

ដាក់តាម version នឹងប្រភេទ copy ដាក់ក្នុង cydia​ ហើយបិតទូរស័ព្ទហើយបើកមកវិញ
ចូល Setting -international-add language-khmer-ដូរម៉ាងជាភាសាខ្មែរ
Dict 2.0-3.0.1-.3.1.2-3.1.3     2G
khmer ios5.0.1down
Khmer ios5.0.1 ipaddown
khmer ios5.1.1 for ipaddown
khmer ios5.1.1 for iphonedown
khmer ios 4.1down
khmer ios 4.2.1down
khmer ios 4.3.3down
Khmer  6.1.2down

No comments:

Post a Comment