បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

តំឡើងភាសារខ្មែរលើ GT-N7000 4.1.2 Full khmer


ឯកសារដែរត្រូវមាន
01.firmware 4.1.2
02.recovery
03.root+super user
04.khmer jb
05.keyboad khmer

3 comments: