បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

តម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរលើ​SAMSUNG ANYCALL M190S


ទាញយករួចហ្លាស់ជាមួយអូឌីន


or here  :   http://www.4shared.com/zip/GfC5znSF/M190s_khmer_font_Fix_sms.html

4 comments: