បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

Galaxy SIII I9300 Version 4.2.2 Official JB Full Khmer Unicode

How to install Khmer Galaxy SIII I9300 Version 4.2.2 Official JB Full Khmer Unicode

I_ តំរូវការ:II_ របៀបធ្វើ:

1: Open odin > Select PDA > Find File Firmware (I9300XXUFME3_I9300OJKFME1_HOME.tar)
2: Boot to Download mod and connect to PC (see yellow usb port)
3: Click Start to run (Pass) Reboot Phone
4: Open odin > Select PDA > Find File Firmware ( CF-Root-SGS3-v6.4 )
5:Click Start to run (Pass) Reboot Phone
6:បិទទូរស័ព្ទហើយចុច Power+Home+Volum Up នោះយើងនឹងឃើងផ្ទាំង Recovery
7: Install zip from sdcard=>choose zip from sdcard=External Sdcard=>khmer loy by sovathdy.zip=>Yes  Install
8: wipe device (factory reset )=> yes
9: reboot system now

ចំណាំ: បើអត់មាន Development យើត្រូវ Setting>about> ចុច លើ Build number អោយបានច្រើនទៅ វានឹងមានវិញហើយDevelopment.

No comments:

Post a Comment