បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

GT-I9082 Galaxy Grand Full​ khmer & menu khmerFlash តែម្តងជាមួយ Odin មានខ្មែរស្រាប់
01.download ​​​​     https://mega.co.nz/#!oA41UIJK!O_LmMXccsP4lqbc5RSQHR26Mwpgqu2nEP4DjqUMQyGk
អាចសួរលុយបានគ្រប់ប្រពន្ធ

2 comments: