បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ SHV-E160K Fix korea 4.1.2ភាសាខ្មែរលើ E160S flash តែមួយ file តាម​​ Odin
Odinទាញយក
firmware ទាញយក
khmer jb

1 comment: