បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

វិធី Root និង តម្លើង CWM នៅលើ Samsung Galaxy S III T999 (T-Mobile) Jelly Bean


ឯកសារដែរត្រូវមាន
down
វិធី Root និង តម្លើង CWM នៅលើ Samsung Galaxy S III T999 (T-Mobile) Jelly Bean
ទូរស័ព្ទត្រូវមាន version 4.1.1 ឬ 4.1.2  ទាញយកហ្វាល់រូត
បញ្ជាក់: មាន odin ក្នុងហ្វាល់រូត
របៀបធ្វើ:
ទាញយកកញ្ចប់ខាងលើរួចពន្លានឹងទទួលបានឯកសារឈ្មោះថា CF-Auto-Root-d2tmo-d2tmo-sght999.tar.md5
១ បើក Odin ចុច PDA ជ្រើសយក CF-Auto-Root-d2tmo-d2tmo-sght999.tar.md5 ហើយ OK
២​ ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកំព្យូទ័រជាលក្ខណៈ Download Mode
(Vol- + Home + Power)
៣​ បើសិនជាស្គាល់ជាមួយ Odin ហើយចុច​ Start រងចាំ Reboot
អ្នកបាន Root និងតម្លើង CWM រួចរាល់ហើយ!

No comments:

Post a Comment