បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ E120L fix korea all full khmer


flash តែមួយជាមួយ Odin មានភាសាខ្មែរពេញ
រៀបរៀងដោយបងYun Savada
Download here   :    firmware

4 comments: