បកប្រែភាសា

Friday, September 13, 2013

បិទសំលេងកំឲ្យលឺពេលលេង Chat ក្នុង Facebook

គន្លឹះនេះងាយស្រួលទេ តែអាចហ្នឹងអ្នករកមិនឃើញ ទើបពេលនេះខ្ញុំលើកមកបង្ហាញព្រោះ ពេលខ្លះសំលេង "ត្រឹង" វាធ្វើឲ្យរំខានណាស់។ សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម

No comments:

Post a Comment