បកប្រែភាសា

Friday, September 13, 2013

វិធី​កំណត់​ពុម្ភ​អក្សរ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Skype
 ១. ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​បើក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ Skype ។
២. បន្ទាប់​មក​ចូល​ក្នុង Tool យក Options ។ 
៣. ពេល​នោះ​វា​នឹង​លោត​ផ្ទាំង​​ថ្មី​មួយ​ចេញ​មក​ អ្នក​ត្រូវ​ចុច​លើ IM&SMS រួច​ចុច​លើ IM Appearance ។ 
៤. ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​ចុច​លើ Change Font ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ទម្រង់​និង​រូបរាង​អក្សរ​។

 អ្នក​អាច​ចុច​ជ្រើសរើស​ទម្រង់​អក្សរ​យូនីកូដ​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​និង​ទំហំ​របស់​វា​ រួច​ចុច​រក្សា​ទុក​ជា​ការ​ស្រេច៕

No comments:

Post a Comment