បកប្រែភាសា

Friday, September 13, 2013

Netspeedmonitor អ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ Internet

អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើល្បឿន Internet របស់អ្នកដែលកំពុងប្រើ Upload ចេញប៉ុន្មាន Download ចូលប៉ុន្មាន ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតើអ្នកប្រើ Internetអស់ប៉ុន្មានហើយ មួយខែអ្នកប្រើអស់ប៉ុន្មានជីហ្គាបីមែនទេ?

អស់បញ្ហាពេលនេះកំពូលអ្នកអាយធីស៊ីអំបិលសូមណែនាំកម្មវិធីពិសេសមួយ
កំពូលអ្នកអាយធីស៊ីអំបិល
កំពូលអ្នកអាយធីស៊ីអំបិល
  
 ទាញយកទីនេះ
 NetSpeedMonitor 2.5.4.0 for Windows x32
 NetSpeedMonitor 2.5.4.0 for Windows  x64

ដោយសារតែកម្មវិធីនេះមិនទាន់ Support ជាមួយ Windows8 នៅឡើយទេដូចនេះខ្ញុំសូមណែនាំនូវរបៀបដំឡើង សម្រាប់ Windows8

 បន្ទាប់មកសូមធ្វើការដំឡើងដូចធម្មតា

No comments:

Post a Comment