បកប្រែភាសា

Friday, September 13, 2013

Cucusoft Net Guard អ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ Internet  •   តាមដាននូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់នៃចរាចរ Internet របស់អ្នក។ វាផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវរបាយការណ៍លម្អិតដែលទាក់ទងនឹង កម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ Internet របស់អ្នក​ (កម្មវិធីអ្វីខ្លះ ហើយវាប្រើធំហំអស់ប៉ុន្មាន)។
  •  អ្នកអាចកំណត់ដែនកំណត់ធំហំ Internet របស់អ្នក ។ (វានឹងជូនដំណឹងអ្នកមុនពេលដែលការប្រើប្រាស់របស់ អ្នកដល់ដែនកំណត់ ជៀសវាងការប្រើប្រាស់លើស និងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម)


  • វានឹងបញ្ហាញអ្នក ប្រសិនបើរកឃើញកម្មវិធីមួយ ដែលគួរឱ្យសង្ស័យប្រើប្រាស់ Internet របស់អ្នកកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវអំណាច ដើម្បីបញ្ចប់វាដើម្បីរក្សាទុកការប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនរបស់អ្នក ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នក  Internet លឿននិងរលូនជាងមុន។
  • អាចបង្កើតឯកសារលំអិតអំពីទិន្នន័យរបស់អ្នកជា PDF បានភ្លាមៗ
  • អាចតេស្តល្បឿន Inernet បាន 
  • អាចរំកិលវាទៅទីណាក៏បានក្នុង Screen Monitor របស់អ្នក 

No comments:

Post a Comment