បកប្រែភាសា

Friday, September 13, 2013

Galaxy M110 Kora Error Baseband and Unknown MMC


               

                 
1.​​​​​ចុច​​​​​​​ទាញយក​បន្ទាប់មកហ្លាស់វាជាមួយOdin(Error Baseband)

2.ទាញយក here here បន្ទាប់មកហ្វាស់ជាមួយ Odin ពេលPhone Restart 

ចុចយកSpeedmod Recoveryបន្ទាប់មកចុច Advand Speedmod features. 

បន្ទាប់មកចុច convert Data filesystem ទៅជា Ex4 រួចហើយ Restart phone. (Error MMC)


Code  :  cheydara

1 comment: