បកប្រែភាសា

Friday, September 13, 2013

Adobe Photoshop CS5 ទំហំត្រឹមតែ 100M

កម្មវិធី Photoshopជាធម្មតាធំហំមិនតិចជាង មួយជីនោះទេ តែប្លែកអាមួយនេះត្រឹមតែ ១០០ មេហ្គាបី ដូចច្នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលមាន Internet ល្បឿនយឺតឫ ក៏ Internet មានដែនកំណត់ ក្នុងការទាញយកទៅប្រើប្រាស់។ លក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺ ដំណើការដូចគ្នា គ្រាន់តែគេកែដើម្បីឲ្យវាមានទំហំតូច ហើវា មិនបាច់ត្រូវកាលេខកូត មិនបាច់ Crack អ្វីទាំងអស់ គឺដំឡើងហើយប្រើតែម្តង។

No comments:

Post a Comment