បកប្រែភាសា

Thursday, September 12, 2013

ប្រមូលផ្តុំគេហទំព័រគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ និង ឯកជន

សម្រាប់បងប្អូនដែលទើបបញ្ចប់ការប្រលងបាក់ឌុបថ្មីៗនេះប្រហែលជាចង់ដឹង និងសិក្សាស្វែងយល់នូវ ពត៍មានផ្សេងៗអំពីសកលវិទ្យាល័យ ផ្សេងដើម្បីជ្រើសរើងនិងសិក្សានៅពេលខាងមុខដខ្លីនេះ
ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានប្រម៉ូលទាំងអស់នូវ អាសយដ្ឋាន​  គេហទំព័រទាំងនេះសម្រាប់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក


ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់អាសយដ្ឋានគេហទំព័រសកលវិទ្យល័យផ្សេងៗទៀតដែលមិនមានក្នុងតារាងសូមមេត្តាសរសេរជាមិតយោបល់ខាងក្រោម

គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ

គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនNo comments:

Post a Comment