បកប្រែភាសា

Thursday, September 12, 2013

កំពូល Themes ស្អាតៗសម្រាប់ Windows 8

ដល់ពេលដែលលេងម៉ូត Windows របស់អ្នកឲ្យប្លែកភ្នែកម្តងហើយ ថ្ងៃនេះ កំពូលអ្នកអាយធីស៊ីអំបិលបានប្រមែប្រម៉ូល Themes ស្អាតសម្រាប់លោកអ្នក។ សូមធ្វើការទាញយកទាំអស់គ្នាណា!!!
ភ្លេច!!! ទាញយកម្មវិធីនេះ UltraUXThemePatcher សិនទើបអ្នកអាចប្រើប្រាស់ Themes ទាំនេះបាន :D
បន្ទាប់ពីដំឡើងហើយអ្នកអាយទាញយក Themes ខាងក្រោមនេះបានហើយ កុំភ្លេច!!!!!!!!!!
Copy Folder (theme) ដាក់ក្នុង C:Windows/Resources/Themes

 Gray8 new red


Snow Leopard Beta for Win 8WhiteDior Visual Style for Windows 8


Chameleon for 8-v1


Gray8-the light series


Simplex RC for Windows 8
Abisso (dark Visual Style Windows 8)


8Look v3.1 VS for Windows 8


Work for Windows 8


 Win 8 – Thrives


 SG Flat


 White Update


 Gnomnit Dark for Windows 8


Nimbus for Win 8


Alduin W8 Port


areao4.8

 Different Touch 8របៀបទាញយក

No comments:

Post a Comment