បកប្រែភាសា

Tuesday, July 30, 2013

របៀបConvert File Image (.img) ទៅកាន់ (.tar) (.md5) សំរាប់Flash ជាមួយOdin

របៀបConvert File Image (.img) ទៅកាន់ (.tar) (.md5) សំរាប់Flash ជាមួយOdin

 

និយាយដល់File (.img)  គឺច្បាស់ជានឹកឃើញដល់ClockworkMod មុនគេព្រោះCWM នីមួយៗ
ភាគច្រើនជាFile (.img) ប្រភេទនេះដែលអាចទាញយកពីClockworkMod.com!
ហើយសំរាប់HTC Sony បើចង់Flash File នេះចូលគឺត្រូវFlash តាមFastboot ហើយទូរស័ព្ទនោះក៏
ត្រូវUnlock Bootloader ដែរទើបអាចFlash បាន!

តែចំពោះSamsung វិញគឺគ្មានFastboot ទេគឺត្រូវConvert File (.img) នេះចូលទៅជាFile .md5 ឬ .tar
រួចទើបFlash តាមodin!

ដើម្បីConvert បានមានតែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការLinux ប៉ុណ្ណោះដែលមានBox Commands ស្រាប់ (Ubuntu)!
ចំពោះWindows សូមប្រើកម្មវិធី Cygwin

របៀបធ្វើ(Linux):
1.ទាញយក File .img មួយសំរាប់ទូរស័ព្ទលោកអ្នក!
2.Rename ទៅ Recovery.img
3.ចូលទៅប្រអប់commands: របស់Linux រូចវាយ
tar -H ustar -c recovery.img > recovery.tar
md5sum -t recovery.tar >> recovery.tar
mv recovery.tar recovery.tar.md5

របៀបធ្វើ(Windows)
1) Navigate to your cygwin directory (ex: C:\cygwin) and go to C:\YOUR_CYGWIN_DIRCECTORY\home\Owner\ and create a folder, name it to whatever you'd like (ex: recovery_odin)

2) Download your CWM recovery image and rename it to recovery.img. Place it in the folder you created in cygwin (for the rest of the guide I'll refeer to this folder as recovery_odin)

3) Double click on your cygwin.bat and type this:

Code:
cd recovery_odin
4) Enter the following commands:

Code:
$ tar -H ustar -c recovery.img > recovery.tar
$ md5sum -t recovery.tar >> recovery.tar
$ mv recovery.tar recovery.tar.md5

No comments:

Post a Comment