បកប្រែភាសា

Tuesday, July 30, 2013

ដាក់ខ្មែរលើGalaxy Note JB ដោយមិនបាច់ Root


តម្រូវការ:

1 ត្រូវ Sdcard

CWM 6.0.1.2 Galaxy Note N7000.zip ::http://www.mediafire.com/download/cthkvbas358a099/CWM_6.0.1.2_Galaxy_Note_N7000.zip

3 
khmer style.zip::http://www.mediafire.com/download/pzh3s2g1r6rjr6j/khmer_style(Sokheng_Keat).zip


វិធីតឡើង:

1  ទៅ
 Setting / Development / Tick on Debugging and Back Security Tick Unknown Source


2 ចម្លង CWM 6.0.1.2 Galaxy Note N7000.zip ទៅកាន់ Sdcard 


3 ចម្លង khmer style.zip ទៅកាន់ Sdcard 


4 បិទទូរស័ព្ទអ្នក បន្ទាប់មកគ្រាន់តែចុចឲ្យជាប់ Volume Up + Home + Power 

បន្ទាប់ពីមើលឃើញរូបសញ្ញា Samsung
 និងលែងវាអ្នកនឹងទៅចូលទៅកាន់ recovery mode


5 ជ្រើសយក Update Zip from Sdcard រួចស្វែលរកCWM 6.0.1.2 Galaxy Note N7000 

ពេលវាដំឡើងពេញ សូមរង់ចាំបន្តិវានិងចេញ recovery mode 


6 ជ្រើសយក Install Zip From Internal រួចស្វែង khmer style.zip ពេលពេញគ្រាន់តែ 

Reboot ជាការស្រេច

សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង..

No comments:

Post a Comment