បកប្រែភាសា

Tuesday, July 30, 2013

Sky A760S MIUI JB Full Khmer Unicode

របៀបដំឡើងជំនាន់ទូសរ័ព្ទ Sky A760S ទៅកាន់ Jelly bean MIUI 4.1.2 Build in Khmer Uniocde and Key board
I-ឯកសារដែលត្រូវមាន 
II-អនុវត្ត
1-ដំឡើង Driver (បើសិនជាអត់ទាន់មាន)
2-Root ដោយចូលទៅក្នុងប្រអប់Root > RunMe.bat (ភ្ចាប់ទូរស័ព្ទជាមួយComputer)
3-Recovery
-នៅក្នុងComputerរបស់អ្នកដោយចុច start run និង វាយបញ្ចូលពាក្យ CMD 
-copy folder name ( a770k a760 srecovery ) to Drive C > Users > User (Past it)
-Boot ទូរស័ព្ទចូលទៅកាន់ Fastboot (Vol- , Vol+ , Power) ហើយភ្ជាប់ជាមួយ Computer
-In CMD Type word : cd a770k a760 srecovery > Enter
Type word : fastboot oem unlock
Type word : fastboot flash recovery recovery-touch.img
-ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនេង restart automatically បើសិនជាអត់ទេដោះថ្មចេញចាំ 2-3 វិនាទី ដាក់ថ្មចូលរួចចុចបើកវិញ ទូសរ័ព្ទរបស់អ្នកមាន CWM ើយ
4-ដំឡើង Rom 
-Copy rom ចូលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក 
-Boot to Recovery mod (Vol- , Seacrh , Power)
-Wipe data/factory
-Install Rom
-Reboot
5-ចូលទៅក្នុង Setting Phone ជ្រើសរើស Language > select smart keyboard > Chang Default Intput to smart Keyboard.
III. សូមរីករាយជាមួយនិងភាសាជាតិយើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែ Sky A760S សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង

No comments:

Post a Comment