បកប្រែភាសា

Tuesday, July 30, 2013

របៀបជួសជុលបញ្ហាcallម្តងលឺម្តងអត់នៅលើ Galaxy Family Korean Model

បញ្ហាតែងតែកើតឡើងនៅលើGalaxy SII SIII Note Grand
ចាប់ពី Galaxy SII ទៅដល់ Galaxy Note គឺកើតតែនៅលើម៉ូលដែលដែលមានកន្ទុយ S និង K ប៉ុណ្ណោះ ។

អ្នកអាចធ្វើការជួសជុលវាបានដោយគ្រាន់តែវាយលេខកូដតែប៉ុណ្ណោះ
ចូលទៅកាន់ Hidden Menu
Model: K==== 319712358 and enter the password 774632.

Model: S==== 319712358 and enter the password 996412
Model: L==== 319712358 and enter the password 0821

បន្ទាប់មកចូល

=>Network Setting
=>Network mode

ជ្រើសយក

WCDMA Only/All   សំរាប់ប្រើនៅតំបន់ដែលមាន 3G ប៉ុន្តែបើតំបន់ណាអត់មាន3Gនឹងដាច់សេវា

GSM Only/All   សំរាប់ប្រើនៅគ្រប់តំបន់ (internet 2G) មិនដាច់សេវា យោបល់: អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែប្តូរសេវាទៅ GSM only/All នៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅខេត្តនានា អ្នកអាចប្តូរទៅWCDMAនៅពេលចង់ប្រើ internet 3G។

1 comment:

  1. បង​ទូរសព្ទ​ខ្ញុំ​មាន​បញ្ហា​ចឹង​ ហើយ​ចង់សួរ​ថា​ដើម្បី​ចូល​Hidden Menu ធ្វើ​ដូចម្ដេច?​

    ReplyDelete