បកប្រែភាសា

Tuesday, July 30, 2013

Galaxy Note Korea E160L To JB Full Khmer Unicode

របៀបដំឡើងជំនាន់Galaxy Note E160L ទៅកាន់ Official JB and Full Khmer Unicode

I-ឯកសារដែលត្រូវមាន
II - របៀបអនុវត្ត
1- Open odin > Select PDA > Find File Firmware (2)
2- Boot to Download mod and connect to PC (see yellow usb port)
3- Click Start to run (Pass) Reboot Phone
4- Copy Root Explorer (3) and Font (Extract file) to Phone
5- Open Root explorer (Installed in Phone) and copy Font (6 Fonts) to replace in system Phone
6- Reboot (Finnish)

1 comment:

  1. ខ្ញុំធ្វើដូចវិធីខាងលើ ហេតុអ្វីបានជា បើកមិនចេញ វាចេញតែម៉ាក LTE រហូត។ សូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផង។
    សូមអរគុណទុកជាមុន.

    ReplyDelete