បកប្រែភាសា

Tuesday, July 30, 2013

Sky T100K Full Khmer Unicode

របៀប Root+Recovery Update Sky Vega T100K From 2.3... To JB និង ខ្មែយូនីកូដ
I- ឯកសារ 1-  
02- Rom Sky T100K Buld in Khmer Unicode      http://www.4shared.com/zip/8xNBAmJq/02-Sky_T100L_Build_in_Khmer_Un.html
II- អនុវត្ត 1-
-ពន្លារឯកសារទី1  - ចូលទៅក្នុងប្រអប់លេខ 01> ដំឡើង Driver -
-ចូលទៅក្នុងប្រអប់លេខ 02>ចុចលើ kt.exe (មុនចុចkt.exeសូមចូលទៅក្នុងSettingរបស់ទូស័ព្ទ Tick Debug usb and Unkown source រួចភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រ) ទូរស័ព្ទនឹង Reboot auto 
-នៅក្នុងប្រអប់លេខ 02 ដដែល > ចុចលើ rooting.exe > Reboot auto នៅពេលដើរចប់
- ចូលទៅក្នុងប្រអប់លេខ 03 > ចំលង File ឈ្មោះ " IM-T100K.img " ទៅក្នុងទូរស័ព្ទ ( SD card0)  បន្ទាប់មកប្តូរឈ្មោះ " IM-T100K.img " ទៅជាឈ្មោះ  recovery.img (File ដែលបានចំលងចូលទូរស័ព្ទ) ចុចលើ Recovery.bat > ចុចប៊ូតុងណាមួយដើម្បីដំណើរការ > Reboot > Finish 2-
-ចំលងឯកសារទី02  និងទី 03 ចូលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក - Boot to recovery ដោយចុច Vol- , Vol+ , Search , Power ក្នងពេលតែមួយរហូតចេញផ្ទាង CWM - ជ្រើសរើសយកពាក្យ Wipe data , wipe partition , advance wipe devil cache , ចុចប៊ូតុង Back ត្រលប់ទៅកាន់ទំព័រមុខ - ជ្រើសរើសយកពាក្យ Install custom zip from sd card >  Rom Sky T100K Buld in Khmer Unicode.zip > Yes >complete 
- ជ្រើសរើសយកពាក្យ Install custom zip from sd card > gapps-jb- 20121012-JZO54K-Formula84.zip > Yes >complete  -ជ្រើសរើសពាក្យ Advance > Fix premisson > Reboot**ចំណាំ** របៀបRoot ខាងលើនេះគឺសម្រាប់ GB មិនមែនសម្រាប់ ICS ទេ  

No comments:

Post a Comment