បកប្រែភាសា

Monday, November 4, 2013

UPDATE SONY W8/X8 TO ANDROID 2.3.7 AND INSTALL KHMER UNICODE

DATE SONY W8/X8 TO ANDROID 2.3.7 AND INSTALL KHMER UNICODE


 

1.First u need to root your phone !
 • ដំបូងយើងត្រូវ Download SuperoneClick 
 • បន្ទាប់មកសូមបើកPhoneរបស់អ្នក ចូលទៅកាន់ Setting=>Application ហើយ Tick ទៅលើ Unknown Source
 • បន្ទាប់មកសូមចូលទៅកាន់ Setting=>Application=>Development ហើយ Tick ទៅលើ USB Debugging
 • ភ្ជាប់ Phone របស់អ្នកទៅ PC ហើយជ្រើសយក Charge Phone
 • បើក Superone Click ហើយចុច Root សូមរង់ចាំបន្តិច
 • ពេលវាចេញសារមួយ Do you want to run test? Click Yes
 • ហើយពេលវាចេញសារមួយ Do you want to donate now? Click No
 • ពេលនោះ Phone របស់អ្នកបាន Root ជាស្ថាពរ
 •  បើសិនជាវាមិនដំណើរការសូមធ្វើការ Install PC CompanionនៅលើPC របស់អ្នកដើម្បីអោយវាស្គាល់ Driver ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
 • Download PC Companion  .....................................................
 • 2 need to install Xrecovery : Xrecovery  and root exprelor:
 • ដោត USB ភ្ជាប់ទៅទូរស័ព្ទ
 • ជ្រើសយកពាក្យ mount (ពីទូរស័ព្ទ)
 • ចំលង RootExplorer និង xRecovery0.1 (លាបញ្ចេញសិន) ដាក់ក្នុង Root របស់ sdcard
 • បន្ទាប់មក Umount ពីកុំព្យូទ័រ
 • ដំឡើងកម្មវិធី Astro File manager ពីផ្សារ
 • បើកកម្មវិធី Astro ហើយដំឡើង RootExplorer ពី sdcard
 • បើកកម្មវិធី RootExplorer ម្តង ហើយបើសិនជាវាសួរ ពី super user ត្រូវចុចយក Allow
 • ចំលងឯកសារទាំងបីពី xRecovery ម្តងមួយៗ ទៅដាក់ក្នុង /system/bin
 • ក្រោយពេលចម្លងចប់ហើយ គឺបានន័យថា អ្នកអាចដំលើង xRecovery បានសម្រេចហើយ
បើសិនជាអ្នកចង់ចូលទៅកាន់ xRecovery គឺគ្រាន់តែ បិទទូរស័ព្ទរយៈពេលប្រហែល ៥វិនាទី។ ពេលចុចបើក វិញដល់ពេលដែលចេញអក្សរ Sony Ericsson  អ្នកត្រូវចុច ប៊ូតុង Back ឲ្យញាប់រហូតវាចូលដល់ xRecovery Screen if not  អ្នកត្រូវចុច ប៊ូតុង Volume down ឲ្យញាប់រហូតវាចូលដល់ xRecovery! 3. Install Rom GDX 
1. copy rom into sd card 2. boot into Recovery Mode 3. Wipe Date / Factory Reset , Wipe Cache partiton and Wipe Devilk 4. install zip from sd card , choose zip from sd card find rom that you copy into sd card then install . 5. Reboot enjoy  ខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការការខូចខាត ឬបាត់បង់ណាមួយឡើយ

No comments:

Post a Comment