បកប្រែភាសា

Monday, November 4, 2013

ម៉ឺនុយខ្មែរ Samsung Galaxy Note SHV- E160K And Fix App Kora By One Click


របៀបធ្វើ: 

+ដំណើរការកម្មវិធី Odin រួចរីបូ៑ទូរស័ព្ទឲចូលក្នុងដោនឡូតម៉ូតរួចធ្វើការហ្លាស់ហ្វាល់...tar​​ដែលបានទាញយក

(កុំភ្លេចតម្លើងdriverក្នុងកំព្យូរទ័រមុននឹងអនុវត្ត

+. ផ្លាស់ប្តរភាសាផ្សេងៗបានដោយប្រើMorelocal 2 ទាញយក

ទាញយក rom jealybean +Password: rashv433443

No comments:

Post a Comment