បកប្រែភាសា

Monday, November 4, 2013

តម្លើងខ្មែរយូនីកូដនៅលើ SONY Xperia SL Official 4.1.2

តម្លើងខ្មែរយូនីកូដនៅលើ SONY Xperia SL Official 4.1.2

តម្រូវការ:
-ស្ថិតនៅលើ 4.0.4 ICS
-Unlocked ឬ Locked Bootloader
-ទូរស័ព្ទបាន Rooted រួច
-មាន CWM
1. ទាញយក Rom 4.1.2 Khmer LT26ii
2. ចម្លង Rom ទៅកាន់ទូរស័ព្ទ
3. ចូលទៅកាន់ CWM > Mounts and Storage > Format/System
4. តម្លើង Rom នេះរហូតដល់ចប់
5.បិទទូរស័ព្ទ
6. បើក Flash Tool សរសេរ Flash 4.1.2 ចូលប៉ុន្ដែត្រូវដក System ចេញ ( Exclude System)
7. សូមបើកទូរស័ព្ទរងចាំរហូតដល់មឺនុយលោកអ្នកនឹងទទួលបាន Jelly Bean ព្រមទាំងខ្មែរ និង Rooted រួចជាស្រេច
Screenshot

No comments:

Post a Comment