បកប្រែភាសា

Tuesday, July 2, 2013

Xperia Miro ST23I 4.0.4 Full Khmer Unicode

I-ឯកសារ 1-Unlock Root    http://www.mediafire.com/download.php?3g31e4jijvj397j 2-Font           http://www.mediafire.com/download.php?0701lvcr8no9uvs 3-Root Explorerhttp://www.mediafire.com/download.php?qf9fkd24lm9cm9nសម្រាប់ Firmware ទុកបង្កា ពេលមានបញ្ហា Flash វិញ     https://doc-0s-1o-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/nkvm7e1si57pkvjeb7usjs79bhj6pue1/v065d1fhebbiknqb1ko6rojg3j94idb5/1368338400000/13194687144113026389/00595906907374146273/0B_d8uWGbkaetR1ZuSWlUcTNNQVk?e=download&nonce=1pe90skg6evpe&user=00595906907374146273&hash=8f8egagejl87fomvqnoktfbufgo5fsj5


II-វិធីធ្វើ


1- go to setting tick debug and unkwon source  2- Open Unlockroot.exe >Click Root finnish reboot and find supersu នៅក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកបើមានបានន័យថា Rootបានសម្រេចហើយ 3- Intsall root explorer.apk to phone 4- Replace font  reboot Finnishរបៀបខាងលើនេះសម្រាប់ ICS 4.0.4 តែប៉ុណ្ណោះ (បើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមិនឋិតនៅលើ ជំនាន់ ICSទេ ត្រូវទាញយក Firmware ខាងលើមក Flash 1 សិន

No comments:

Post a Comment