បកប្រែភាសា

Tuesday, July 2, 2013

KU5900 convert to P970 and install Khmer Unicode

 
ទាញយកទីនេះ
 ១ ពន្លាហ្វាល់ដែលបានទាញ 
២ បើកSFT->install Windows Enabler->on 
៣ បើក smart flashtool->ROM copy DL->ចុចយក AP bin->ទាញយក firmware(convert ku5900 to p970) 
៤ ចូលdownload mod (off phone->volume up and connect usb)->Start 
៥ រងចាំរហូតចប់ម៉ាសីនរីស្តាតចូលរីខៅរីម៉ូដដោយស្វ័យប្រវត្ត 
៦ copy playstore p970 and rom jellybean p970 and khmerkeybord to memorycard 
៧ install zip from sdcard (install rom jellybean and playstore p970) ->factoryreset->reboot 
៨ ដំឡើងខ្មែរឃីបត (ចប់) 
#ទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតដោយខ្លួនឯង 
ដោយបង ឡេន-សុធា រតនះគីរី 
ដែលបានចែករំលែកក្នុងក្រុម ANDROID RATANAKIRI

No comments:

Post a Comment