បកប្រែភាសា

Wednesday, August 14, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ GT-I9300 ម៉ីនុយខ្មែរ 4.1.1


ឯកសារដែរត្រូវមាននឹងរបៀបធ្វើមាននៅខាងក្រោម
01,firmware 4.1.1down
02.CWMdown
03.Khmerdown
វិធីធ្វើ
01,ទូរស័ព្ទត្រូវឈរលើ​ 4.1.1​
Concect phone with PC-Open Odin-យក PDA-I9300XXDLH4_I9300OXADLH4_I9300XXLH1_BTU.tar.md5-Start-រហូតដលចេញពាក្យ Pass-OK
02.Istall CWM
Concect phone with PC-Open Odin-យក PDA-02.CWM-Start-Pass-OK
03.Install Khmer Menu
ចូល Recovery Volum+home+power
install zip from sdcard-choose zip from sdcard-khmer s3.zip-yes-reboot -ready
កូដ:i love all friends

4 comments: