បកប្រែភាសា

Saturday, August 17, 2013

កម្មវិធីសំរាប់ Android

http://www.mobogenie.com/http://www.moborobo.com/products/moborobo.html

1 comment:

  1. ខ្ញុំសូម password for តំឡើងភាសាខ្មែរលើ GT-I9300 ម៉ីនុយខ្មែរ 4.1.1 បានទេ។ហើយអ្នកប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេ។

    ReplyDelete